Nykredit Realkredit A/S

Niżej przedstawiona Tabela Opłat i Prowizji przeznaczona jest wyłącznie dla Klientów, którzy zawarli umowy kredytowe z bankiem Nykredit Realkredit A/S A/S, a Hoist I Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności nabył wierzytelności Nykredit Realkredit A/S.

Tabela Opłat i Prowizji

Rodzaj czynności Opłata (wyliczenie Opłaty)

Opłata za Wycenę Nieruchomości Będącej Przedmiotem Zabezpieczenia:
a)    dom jednorodzinny (także w budowie)
b)    lokal mieszkalny
c)    nieruchomość niestandardowa
d)   działka gruntu

 

a) 915 złotych
b) 500 złotych
c) 1.200 złotych
d) 500 złotych

Inspekcja Nieruchomości (w tym: ocena zaawansowania robót budowlanych w stosunku do Kosztorysu)  
Prowizja za przygotowanie aneksu do Umowy 200 złotych
Opłata za Przedterminową Spłatę

a) Pierwszą Metodą Przedterminowej Spłaty

b) Drugą Metodą Przedterminowej Spłaty

a) bez opłat

b) Opłata Administracyjna - 200 PLN

Opłata z tytułu wystąpienia przez wierzyciela o odpis księgi wieczystej Nieruchomości będącej Przedmiotem Zabezpieczenia potwierdzający, iż postanowienie sądu o wpisie Hipoteki stało się prawomocne wraz z kosztem uzyskania odpisu 50 złotych
Wysłanie monitu o nieterminowej spłacie zobowiązań

Bez opłat

Wydanie na wniosek Kredytobiorcy informacji i pism o charakterze zaświadczeń lub opinii o historii Kredytu

50 złotych

Sporządzenie historii Kredytu:

a) za rok bieżący
b) za każdy wcześniejszy rok

a) 30 złotych
b) 50 złotych

Koszt transferu środków pieniężnych w euro W kwocie płatnej przez Hoist zgodnie z tabelą opłat i prowizji banku, z i do którego kierowany jest przelew
Koszt dodatkowego polecenia zapłaty, jeżeli zostanie wygenerowane na żądanie Kredytobiorcy w dniu innym niż dzień wymagalności Spłaty 10 PLN

Niestety, ale Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana