Przypominamy, że Hoist Polska sp. z o.o. nie przyjmuje klientów w siedzibie firmy. Zachęcamy do kontaktu z nami telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego

Polski

Regulamin Portalu Klienta

Regulamin Portalu Klienta Hoist Finance

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.            Wstęp

1.1.        Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Hoist Polska sp. z o.o. usług drogą elektroniczną poprzez serwis internetowy Portal Klienta Hoist Finance, dostępny pod adresem https://hoistfinance.pl/portal, w tym:

a)           rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

b)           warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych,

c)           warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

d)           tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

2.           Definicje

2.1.        Hasło – indywidualne hasło utworzone przez Użytkownika i składające się z co najmniej 8 znaków oraz co najmniej jednej wielkiej litery, jednej mały litery i jednej cyfry.

2.2.       Konto – indywidualne konto Użytkownika, utworzone przez Usługodawcę w wyniku dokonania przez Użytkownika rejestracji w Serwisie.

2.3.      Login – adres e-mail Użytkownika podany w procesie rejestracji w Serwisie.

2.4.      Operator Płatności – podmiot wskazany w pkt 7.1 Regulaminu będący dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2360 ze zm.).

2.5.       Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.hoistfinance.pl/Regulamin-Portalu-Klienta/

2.6.      Serwis – Portal Klienta Hoist Finance, tj.  zorganizowana platforma informatyczna dostępna pod adresem internetowym https://portal.hoistfinance.pl/, podłączona do sieci Internet, umożliwiająca Użytkownikom zarządzanie swoimi zobowiązaniami względem Wierzycieli online, w tym m. in. pozwalająca na uzyskiwanie informacji o aktualnej wysokości zadłużenia oraz jego spłatę, jak również ułatwiająca kontakt z Usługodawcą prowadzącym obsługę zadłużenia Użytkownika względem jego Wierzyciela.

2.7.       Ugoda – porozumienie, o którym mowa w art. 917 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2459 ze zm.), zawarte pomiędzy Użytkownikiem a Wierzycielem za pośrednictwem Usługodawcy, regulujące warunki i sposób spłaty zadłużenia przez Użytkownika, w szczególności obejmujące plan spłaty zadłużenia.  

2.8.      Unikalny Kod Klienta – numer sprawy zadłużenia, które klient Usługodawcy posiada względem Wierzyciela, przesyłany przez Usługodawcę korespondencją pocztową, w wiadomościach e-mail lub SMS; numer sprawy można uzyskać także dzwoniąc pod numer telefonu: 71 739 17 17 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).

2.9.      Usługi – usługi udostępnione przez Usługodawcę drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie, których wykonanie następuje poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648 ze zm.).

2.10.    Usługodawca Hoist Polska sp. z o.o. siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000536257, NIP: 8942998698, REGON: 021262809, kapitał zakładowy 1.300.000 zł; Usługodawca zarządza wierzytelnościami Wierzycieli na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego z dnia 16.05.2011 r.

2.11.     Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu, będący odbiorcą Usług. 

2.12.    Wierzycielpodmiot, względem którego Użytkownik posiada zadłużenie obsługiwane przez Usługodawcę.

ROZDZIAŁ II – WARUNKI ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

3.           Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług

3.1.       Korzystanie z Usług możliwe jest:

a)           po zalogowaniu się Użytkownika do Serwisu, co następuje – w zależności od wybranego przez Użytkownika podczas rejestracji sposobu logowania – poprzez wpisanie zdefiniowanego przez Użytkownika Loginu i Hasła albo zalogowanie się za pomocą konta Apple ID lub konta Google,

b)           bez rejestracji, w ramach Usługi „Płatność bez logowania”.

3.2.      Korzystanie z Usług oferowanych przez Serwis jest dobrowolne i bezpłatne, zarówno dla Użytkowników zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych.

3.3.      Rozpoczynając proces rejestracji Konta w Serwisie lub korzystając z jego funkcjonalności dostępnych w ramach Usługi „Płatność bez logowania”, Użytkownik potwierdza i oświadcza, że:

a)           zapoznał się z postanowieniami Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania,

b)           dobrowolnie przystąpił do korzystania z Serwisu,

c)           dane podane przez Użytkownika odpowiednio: w polach wymaganych przy rejestracji Konta lub w polach Usługi „Płatność bez logowania” są zgodne z prawdą.

3.4.      Użytkownik zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez:

a)           rejestrację Konta w Serwisie lub

b)           rozpoczęcie korzystania z Usługi „Płatność bez zalogowania”.

3.5.      Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu:

a)           w przypadku Użytkowników zarejestrowanych – z chwilą usunięcia Konta Użytkownika przez obsługę Serwisu, co następuje na wniosek Użytkownika, przesłany pocztą elektroniczną na adres: office@hoistfinance.pl,

b)           w przypadku Użytkowników korzystających z Usługi „Płatność bez zalogowania” – z chwilą wykonania tej Usługi.

4.           Rejestracja Konta

4.1.       Proces rejestracji Użytkownika w Serwisie i utworzenia Konta następuje etapami, zgodnie z jednym ze scenariuszy opisanych w pkt. 4.2 i 4.3 poniżej.

4.2.      W przypadku Użytkowników dysponujących Unikalnym Kodem Klienta otrzymanym od Usługodawcy, rejestracja polega kolejno na:

a)           wskazaniu Unikalnego Kodu Klienta oraz numeru PESEL Użytkownika,

b)           wstępnej weryfikacji przez Usługodawcę zgodności danych wskazanych przez Użytkownika zgodnie z lit. a) powyżej oraz możliwości korzystania z Serwisu przez danego klienta Usługodawcy, stosownie do pkt 8.2 Regulaminu,

c)           wskazaniu przez Użytkownika wybranej formy komunikacji: wiadomość SMS lub wiadomość e-mail oraz odpowiednio: numeru telefonu komórkowego lub adresu poczty elektronicznej w celu dokonania weryfikacji rejestracji,

d)           wpisaniu jednorazowego kodu aktywacyjnego otrzymanego odpowiednio: w wiadomości SMS bądź wiadomości e-mail,

e)           ustanowieniu Loginu (adresu e-mail) oraz Hasła, które będą służyły Użytkownikowi do zalogowania się do Serwisu ALBO

f)            powiązania utworzonego Konta z kontem Apple ID lub kontem Google w ten sposób, aby logowanie do Serwisu następowało za pośrednictwem konta Apple ID lub konta Google.

4.3.      W przypadku Użytkowników niedysponujących Unikalnym Kodem Klienta, rejestracja polega kolejno na:

a)           wskazaniu imienia, nazwiska oraz numeru PESEL Użytkownika,

b)           wstępnej weryfikacji przez Usługodawcę zgodności danych wskazanych przez Użytkownika zgodnie z lit. a) powyżej oraz możliwości korzystania z Serwisu przez danego klienta Usługodawcy, stosownie do pkt 8.2 Regulaminu,

c)           wskazaniu przez Użytkownika wybranej formy komunikacji: wiadomość SMS lub wiadomość e-mail oraz odpowiednio: numeru telefonu komórkowego lub adresu poczty elektronicznej w celu dokonania weryfikacji rejestracji;

d)           wpisaniu jednorazowego kodu aktywacyjnego otrzymanego odpowiednio: w wiadomości SMS bądź wiadomości e-mail,

e)           ustanowieniu Loginu (adresu e-mail) oraz Hasła, które będą służyły Użytkownikowi do zalogowania się do Serwisu ALBO

f)            powiązania utworzonego Konta z kontem Apple ID lub kontem Google w ten sposób, aby logowanie do Serwisu następowało za pośrednictwem konta Apple ID lub konta Google.

4.4.      Jeżeli Użytkownik po otrzymaniu jednorazowego kodu aktywacyjnego przerwie proces rejestracji w Serwisie, ma możliwość jego powtórzenia. Po trzeciej z kolei nieudanej próbie rejestracji możliwość założenia Konta jest blokowana. W przypadku blokady możliwości rejestracji Konta, nieotrzymania kodu aktywacyjnego lub innego rodzaju problemów z ukończeniem procesu rejestracji w Serwisie, Użytkownik powinien skontaktować się telefonicznie z Obsługą Klienta Usługodawcy (tel. 71 739 17 17).

4.5.      Po dokonaniu rejestracji w Serwisie i utworzeniu Konta Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z Usług dostępnych po zalogowaniu. Logowanie do Serwisu następuje poprzez wpisanie ustanowionych podczas rejestracji Loginu i Hasła ALBO poprzez zalogowanie się za pomocą konta Apple ID lub konta Google, jeżeli taka opcja została wybrana przez Użytkownika w czasie rejestracji.

ROZDZIAŁ III – RODZAJE I ZAKRES USŁUG

5.           Usługi dostępne dla Użytkowników zarejestrowanych

5.1.       Użytkownik zarejestrowany po zalogowaniu się do Konta ma możliwość skorzystania z następujących Usług:

a)           uzyskanie informacji dotyczących jego zadłużenia (saldo zadłużenia, historia wpłat z możliwością wydrukowania potwierdzeń, oznaczenie wierzyciela pierwotnego),

b)           możliwość zwarcia drogą elektroniczną Ugody (utworzenia planu spłaty zadłużenia w granicach dostępnych limitów),

c)           możliwość modyfikacji warunków zawartej Ugody (zmiany wysokości rat i terminu ich płatności – w granicach dostępnych limitów), przy czym dotyczy to zarówno Ugód zawartych zgodnie z lit. b) powyżej, jak również Ugód zawartych z Wierzycielem za pośrednictwem innych kanałów komunikacji, jakie oferuje Usługodawca (takie jak Ugody zawarte pisemnie lub telefonicznie); w związku z wytycznymi Wierzyciela, Usługodawca zastrzega możliwość deaktywowania Usługi odnośnie danej Ugody po trzeciej z kolei modyfikacji jej warunków,

d)           możliwości dokonania natychmiastowej płatności online, na warunkach określonych w pkt 7 Regulaminu,

e)           możliwości skonfigurowania automatycznego, regularnego spłacania rat zawartej Ugody poprzez płatności cykliczne,

f)            możliwości uzupełnienia lub zmiany danych kontaktowych Użytkownika: numeru telefonu stacjonarnego i komórkowego, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail; przy czym zapisanie w Serwisie nowego numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail wymaga ich weryfikacji poprzez wpisanie jednorazowego kodu weryfikacyjnego, który zostanie przesłany na podany przez Użytkownika odpowiednio nowy numer telefonu komórkowego lub nowy adres e-mail,

g)           możliwości zmiany Hasła,

h)           możliwości zresetowania sposobu logowania do Serwisu poprzez ustanowienie nowego Loginu (adresu e-mail do logowania) albo powiązania Konta z kontem Apple ID lub kontem Google.

5.2.       Możliwość dostosowania przez Użytkownika wysokości raty Ugody jest ograniczona, stosownie do wytycznych Wierzyciela.

5.3.      Zmiana wysokości rat zawartej Ugody lub terminu ich płatności jest możliwa dopiero po zapłacie jednej raty zgodnie z poprzednimi warunkami zawartej Ugody.

6.           Usługa „Płatność bez zalogowania”

6.1.       Zarówno Użytkownik zarejestrowany, jak i niezarejestrowany mogą skorzystać z Usługi „Płatność bez logowania” udostępnionej w Serwisie, polegającej na możliwości dokonania płatności online na poczet zadłużenia.

6.2.      Skorzystanie z Usługi „Płatność bez zalogowania” wymaga wskazania Unikalnego Kodu Klienta oraz numeru PESEL Użytkownika. Jeżeli wprowadzone dane są prawidłowe, Użytkownik może spłacić całość lub część swojego zadłużenia poprzez płatność jednorazową, zgodnie z postanowieniami pkt 7 poniżej.

7.           Płatności jednorazowe i cykliczne

7.1.        Usługodawca udostępnia Użytkownikowi możliwość dokonywania płatności tytułem spłaty zadłużenia względem Wierzyciela z wykorzystaniem platformy płatniczej Adyen, której operatorem jest Adyen N.V., spółka zarejestrowana w Holandii, company number 34259528, Simon Carmiggeltstraat 6-50 1011 DJ, Holandia.

7.2.       Informacje prawne o wykorzystywanej przez Usługodawcę platformie płatniczej dostępne są pod adresem internetowym: https://www.adyen.com/pl_PL/legal/.

7.3.       Serwis udostępnia następujące formy płatności jednorazowych:

a)           płatność kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, przy czym Serwis oferuje zalogowanym Użytkownikom możliwość zapisania danych dotyczących karty na potrzeby przyszłych płatności z wykorzystaniem tej formy płatności,

b)           przelew online (Przelewy24),

c)           BLIK,

d)           Google Pay (zgodnie z regulaminem aplikacji).

7.4.       Serwis umożliwia dokonywanie płatności cyklicznych, powiązanych z ratami zawartej Ugody. Usługa płatności cyklicznych wymaga wykorzystania przez Użytkownika karty płatniczej umożliwiającej dokonywanie płatności w Internecie, przy czym może to być również karta podpięta do portfela Google Pay. Użytkownik chcący skorzystać z Usługi płatności cyklicznych powinien upewnić się w banku, który wydał kartę, czy posiadana przez Użytkownika karta płatnicza spełnia ten warunek.

7.5.       Każda transakcja w ramach Usługi płatności cyklicznych odbywa się za pośrednictwem bramki płatniczej Operatora Płatności. Transakcja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Płatności i polega na obciążeniu posiadanej przez Użytkownika karty płatniczej. Transakcja jest bezpłatna dla Użytkownika.

7.6.       W celu skorzystania z Usługi płatności cyklicznych, konieczna jest rejestracja karty:

7.6.1.          w przypadku korzystania z karty fizycznej lub wirtualnej, Użytkownik powinien podać następujące dane posiadanej przez siebie karty płatniczej: numer karty, data ważności karty oraz kod CVV/CVC;

7.6.2.         w przypadku korzystania z karty podpiętej do portfela Google Pay – poprzez wykonywanie instrukcji wyświetlanych na ekranie w celu autoryzacji płatności.

Podczas rejestracji karty płatniczej nastąpi jej obciążenie kwotą 1 zł, która zostanie zaliczona na poczet pierwszej raty Ugody.

7.7.       W przypadku korzystania z karty, o której mowa w pkt 7.6.1., do autoryzacji pierwszej transakcji wykorzystywany jest mechanizm 3-D-Secure, polegający na konieczności wpisania kodu otrzymanego w wiadomości SMS od banku wydającego kartę lub zaakceptowania transakcji inną metodą, np. poprzez zalogowanie się do aplikacji mobilnej banku. Pomyślna autoryzacja pierwszej transakcji skutkuje rejestracją danych karty płatniczej przez Operatora Płatności i umożliwia mu automatyczne, cykliczne obciążanie karty płatniczej Użytkownika, zgodnie z ustalonym w Ugodzie planem spłaty.

7.8.       W określonych przypadkach, w szczególności w razie braku środków na rachunku powiązanym z kartą płatniczą Użytkownika, wyczerpania limitów transakcyjnych, upływu terminu ważności zarejestrowanej karty płatniczej bądź zablokowaniu możliwości cyklicznego obciążania zarejestrowanej karty płatniczej w wydającym ją banku, może dojść do odmowy autoryzacji przez bank Użytkownika i anulowania transakcji.

7.9.       Usługodawca poinformuje Użytkowania o anulowaniu transakcji w ramach Usługi płatności cyklicznych poprzez komunikat w Serwisie.

7.10.    Użytkownik odpowiada za uregulowanie bieżącej raty Ugody. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieterminowych płatności rat określonych w Ugodzie, w tym naliczenie przez Wierzyciela odsetek lub wypowiedzenie Ugody, jeżeli do anulowania lub opóźnienia transakcji dojdzie z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.

7.11.      Użytkownik w każdym momencie może zrezygnować z Usługi płatności cyklicznych, usuwając z form płatności zarejestrowaną w tym celu kartę oraz wybierając inną formę płatności rat zawartej Ugody, tj.:

a)           deklarując samodzielne spłacanie kolejnych rat Ugody poprzez BLIK,

b)           deklarując samodzielne spłacanie kolejnych rat Ugody przelewem bankowym.

7.12.     Każde działanie określone w pkt 7.11. powyżej powoduje dezaktywację Usługi płatności cyklicznych. Od tej chwili transakcje cykliczne nie będą wykonywane do chwili ponownej rejestracji karty płatniczej lub wyboru opcji płatności rat Ugody poprzez Google Pay. Rezygnacja z Usługi płatności cyklicznych nie jest równoznaczna z rozwiązaniem, odstąpieniem, wypowiedzeniem ani wygaśnięciem Ugody.

7.13.    W przypadku, gdy zasadny będzie zwrot pobranych od Użytkownika środków pieniężnych, w pierwszej kolejności nastąpi to za pośrednictwem Operatora Platformy. W przypadku płatności dokonanych za pomocą karty płatniczej, zwrot nastąpi na rachunek bankowy powiązany z tą kartą. Jeżeli zwrot środków nie będzie możliwy za pośrednictwem Operatora Platformy, Usługodawca zwróci środki tradycyjnym przelewem bankowym, pod warunkiem wskazania przez Użytkownika w wiadomości e-mail przesłanej na adres: office@hoistfinance.pl numeru rachunku bankowego (NRB) prowadzonego w polskim banku.

ROZDZIAŁ IV – WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

8.           Dostęp do Usług w ramach Serwisu

8.1.       Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna będąca klientem Usługodawcy (tj. posiadająca zadłużenie wobec Wierzyciela, które jest obsługiwane przez Usługodawcę).

8.2.      Niektórzy klienci Usługodawcy mogą nie mieć możliwości skorzystania ze wszystkich lub poszczególnych Usług udostępnionych w ramach Serwisu z uwagi na aktualny stan sprawy ich zadłużenia u Wierzyciela. W takim wypadku dokonanie rejestracji w Serwisie będzie niemożliwe lub poszczególne funkcjonalności dla Użytkowników zarejestrowanych będą nieaktywne.

9.           Obowiązki Użytkownika

9.1.       Użytkownik korzystający z Serwisu obowiązany jest:

a)           nie przekazywać nikomu swoich danych do logowania, w szczególności Loginu i Hasła,

b)           nie przekazywać Usługodawcy błędnych lub nieprawdziwych informacji,

c)           nie podejmować prób logowania się na konto innego Użytkownika,

d)           nie prowadzić działań mających na celu kradzież danych osobowych lub danych dotyczących Usługodawcy,

e)           nie używać Serwisu do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

9.2.      Użytkownik nie może dostarczać za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym ani podejmować działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Serwisu. Usługodawca może uniemożliwić Użytkownikowi dalszy dostęp do danych zawartych w Serwisie w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny, w razie wykrycia, że Użytkownik dopuszcza się działań określonych w zdaniu poprzednim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia mu dostępu do danych.

9.3.      W razie podejrzenia, że mogło dojść do nieuprawnionego ujawnienia (np. wycieku) danych Użytkownika lub do nieuprawnionego dostępu do Konta, Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić to Usługodawcy w wiadomości e-mail przesłanej na adres: office@hoistfinance.pl.

10.        Techniczne warunki korzystania z Serwisu

10.1.     Poprawność funkcjonowania Serwisu po stronie Użytkownika, w tym jego prawidłowe wyświetlanie w przeglądarce internetowej oraz bezpieczeństwo danych przekazywanych za jego pomocą drogą elektroniczną, uzależnione jest od stosowania się przez Użytkownika do określonych w Regulaminie oraz udostępnionych w Serwisie warunków i wytycznych dotyczących wymagań technicznych i zasad bezpieczeństwa.

10.2.    Korzystanie z wszystkich funkcjonalności Serwisu możliwe jest pod warunkiem dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

a)            dostęp do sieci Internet,

b)           dostęp do skrzynki pocztowej e-mail,

c)            możliwość odbierania wiadomości SMS pod polskim (z prefiksem +48) numerem telefonu komórkowego,

d)           przeglądarka internetowa: Edge, Firefox, Chrome, Opera, Safari (rekomendowane jest używanie najnowszych wersji),

e)           włączona obsługa protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL,

f)             włączona obsługa plików cookies oraz JavaScript,

g)           przeglądarka plików PDF (np. Adobe Acrobat Reader).

10.3.    Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej. Usługodawca zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.

10.4.   Użytkownik powinien stosować się do warunków i wytycznych dotyczących wymagań technicznych i zasad bezpieczeństwa udostępnionych przez Usługodawcę w Serwisie i określonych w Regulaminie.

10.5.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Serwisu, mogących czasowo utrudniać lub uniemożliwić Użytkownikom korzystanie z Usług.

ROZDZIAŁ V – POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

11.         Postępowanie reklamacyjne

11.1.      Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.

11.2.     Reklamację można złożyć:

a)           pisemnie na adres Usługodawcy: Hoist Polska sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, lub 

b)           ustnie, w rozmowie telefonicznej pod numerem (+48) 71 739 17 17, lub

c)           za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: office@hoistfinance.pl, lub

d)           poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://hoistfinance.pl/, w sekcji „Pomoc i wsparcie”.

11.3.     Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a)           imię i nazwisko i adres korespondencyjny Użytkownika,

b)           dane kontaktowe Użytkownika: adres e-mail lub numer telefonu,

c)           przedmiot reklamacji (np. opis problemu, żądanie),

d)           podpis Użytkownika – w przypadku reklamacji składanych w formie pisemnej.

11.4.     Usługodawca dokłada starań, aby wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług były rozpatrzone tak szybko jak to możliwe, w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Do zachowania wyżej wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie odpowiedzi na reklamację przed jego upływem.

11.5.     W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie wskazanym w pkt 11.4., Usługodawca informuje o tym Użytkownika, określając przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 90 dni od dnia otrzymania Reklamacji.

11.6.     W reklamacji Użytkownik może określić preferowaną przez siebie formę otrzymania odpowiedzi na reklamację, w szczególności wskazać, że odpowiedź powinna być udzielona pocztą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. Jeżeli Użytkownik nie wskaże oczekiwanej formy odpowiedzi na reklamację, Usługodawca udzieli na nią odpowiedzi listem poleconym.

11.7.      Złożenie reklamacji nie pozbawia Użytkownika prawa do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

12.         Przetwarzanie danych osobowych

12.1.     W związku z prowadzoną w ramach grupy kapitałowej Hoist Finance działalnością, związaną z dochodzeniem roszczeń, dla zachowania bezpieczeństwa danych osobowych oraz dla zapewnienia wysokiej jakości usług, Wierzyciele przyjęli model współadministrowania danymi. W tym celu Wierzyciele zawarli umowę o współadministrowaniu danymi i wspólnie ustalają cele oraz sposoby przetwarzania danych osobowych. Klauzula informacyjna dla Użytkowników dostępna jest od adresem: https://www.hoistfinance.pl/poznaj-hoist/informacja-o-ochronie-prywatnosci/.

12.2.    Serwis korzysta z plików cookies. Szczegółowe zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies znajdują się w „Polityce plików cookies”, dostępnej pod adresem: https://www.hoistfinance.pl/polityka-cookies/.

13.        Własność intelektualna

13.1.     W Serwisie udostępniane są treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.) oraz słowne i słowno-graficzne znaki towarowe. Prawa te przysługują Usługodawcy lub jego kontrahentom, którzy udostępnili te treści Usługodawcy na podstawie odpowiednich umów i porozumień. Kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie tych treści w całości lub w części jest zabronione w zakresie wykraczającym poza normalne korzystanie z Serwisu (włączając w nie tymczasowe przechowywanie plików w pamięci podręcznej przeglądarki).

13.2.    Korzystanie z Serwisu w jakikolwiek sposób oraz w jakimkolwiek zakresie nie skutkuje nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw własności intelektualnej czy licencji do tych treści.

14.        Postanowienia końcowe

14.1.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.09.2023 r.

14.2.    Regulamin jest stale i nieodpłatnie dostępny w siedzibie Usługodawcy oraz w sieci Internet pod adresem: https://www.hoistfinance.pl/Regulamin-Portalu-Klienta/ . Użytkownik może pozyskać, odtwarzać i utrwalać treść Regulaminu, korzystając z opcji zapisu niniejszej strony internetowej za pośrednictwem przeglądarki internetowej w pliku HTML lub PDF.

14.3.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień zawartych w Regulaminie z ważnych przyczyn, za które uznaje się:

a)     zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do Usług świadczonych poprzez Serwis, z której wynika dla Usługodawcy obowiązek zmiany Regulaminu;

b)     wydanie rekomendacji, decyzji, interpretacji lub orzeczenia przez organy władzy publicznej, odnoszące się do Usług świadczonych poprzez Serwis, jeżeli wiąże się z tym dla Usługodawcy obowiązek dostosowania Regulaminu zgodnie z treścią takiej rekomendacji, decyzji, interpretacji lub orzeczenia;

c)     zmianę zakresu lub sposobu świadczenia Usług i funkcjonalności Serwisu oferowanych przez Usługodawcę;

d)     zmianę w systemach informatycznych wykorzystywanych przez Usługodawcę, jeżeli jest ona związana z funkcjonowaniem Serwisu.

14.4.    Usługodawca informuje zarejestrowanych Użytkowników o zmianie Regulaminu co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu, za pośrednictwem komunikatów wysyłanych przez pocztę e-mail.

14.5.    Jeżeli przed proponowanym dniem wejścia w życie zmian Regulaminu zarejestrowany Użytkownik nie zgłosi Usługodawcy sprzeciwu wobec takich zmian, uznaje się, że wyraził na nie zgodę. Jeżeli zarejestrowany Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, ma prawo, przed dniem proponowanego wejścia w życie zmian, wyrazić wobec nich sprzeciw, co będzie równoznaczne z wnioskiem o usunięcie Konta Użytkownika, stosownie do punktu 3.5 lit. a), z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian w Regulaminie.

14.6.    Regulamin podlega prawu polskiemu, a wszystkie jego postanowienia powinny być interpretowane zgodnie z nim.

14.7.    Sprzeczność któregokolwiek postanowienia Regulaminu z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym jego nieważność, nie wpływa na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

 

Niestety, ale Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana