Przypominamy, że Hoist Polska sp. z o.o. nie przyjmuje klientów w siedzibie firmy. Zachęcamy do kontaktu z nami telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego

Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe w 2024 roku dla byłych klientów Nykredit

Aby skorzystać z wakacji kredytowych prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego wniosku w postaci skanu na adres mailowy biuro.warszawa@hoistfinance.com lub w oryginale pocztą, na adres Hoist Polska Oddział w Warszawie, ul. Koszykowa 54, 00-695 Warszawa. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z 12 kwietnia 2024 roku), wakacje kredytowe mogą dotyczyć tylko jednego kredytu, udzielonego w złotych polskich, jeżeli umowa kredytu zawarta była w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Z wakacji kredytowych w 2024 roku Kredytobiorca może skorzystać, jeżeli wartość udzielonego mu kredytu hipotecznego na cele mieszkaniowe nie przekracza 1.200.000 zł oraz jeśli kredyt został udzielony przed datą 01.07.2022 roku.

Aby móc skorzystać z wakacji kredytowych Kredytobiorca musi spełniać ponadto jeden z poniższych warunków:

1. średni wskaźnik raty do dochodu (RdD) Kredytobiorcy przekracza 30%, przy czym do wyliczenia średniej należy przyjąć wartości wskaźnika RdD z ostatnich 3 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o wakacje kredytowe lub;

2. na dzień złożenia wniosku o wakacje kredytowe Kredytobiorca posiada na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci, a każde z nich spełnia przynajmniej jeden z niżej wskazanych warunków:

- jest w wieku do 18. roku życia,

- nie ukończyło 25. roku życia i uczy się w szkole lub szkole wyższej,

- posiada orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

 

Dziećmi, które ma na utrzymaniu, są również dzieci, dla których jest się rodziną zastępczą, nad którymi sprawuje się rodzinną pieczę zastępczą, a także dzieci, które przebywają w prowadzonym przez siebie rodzinnym domu dziecka.

Obliczanie wskaźnika RdD 

Wskaźnik RdD to stosunek miesięcznej raty kredytu hipotecznego Kredytobiorcy do miesięcznego dochodu jego gospodarstwa domowego. Na potrzeby złożenia wniosku o wakacje kredytowe, należy wyliczyć średnią tego wskaźnika za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Wartość wskaźnika wyrażana jest procentowo.  

Aby obliczyć średnią wskaźnika RdD na potrzeby wniosku o wakacje kredytowe, należy: 

  1. Zsumować dochody całego gospodarstwa domowego (wszystkich osób zamieszkujących z Kredytobiorcą), osobno w każdym z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Przykładowo, jeżeli wniosek będzie składany w maju, należy ustalić dochody gospodarstwa domowego w lutym, marcu i kwietniu 

  1. W każdym z tych miesięcy należy podzielwysokość zapłaconej w tym miesiącu raty kredytu przez łączny dochód – wynikiem dzielenia będzie wskaźnik RdD dla tego miesiąca  

przykładowo: rata 2.600 zł / dochód 6.000 zł = RdD 43,33% 

  1. Oblicz średnią arytmetyczną z tak uzyskanych trzech wskaźników RdD 

przykładowo: (35% + 28% + 30%) / 3 = 31 % 

  1. Jeśli otrzymany wynik jest wyższy niż 30%, Kredytobiorca jest uprawniony skorzystać z wakacji kredytowych w 2024 r. 

Obliczanie dochodu gospodarstwa domowego 

Aby obliczyć dochód gospodarstwa domowego, należy dodać wszystkie dochody netto Kredytobiorcy oraz dochody netto osób zamieszkujących z Kredytobiorcą, które prowadzą z nim wspólne gospodarstwo domowe. Do dochodu nie są wliczane niektóre świadczenia, takie jak np.800+. Szczegółowy wykaz świadczeń, których nie wlicza się do dochodu, znajduje się w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

Przykład: 

Rata kredytu w każdym z trzech analizowanych miesięcy wynosi 2.600 zł. Dochód gospodarstwa domowego Kredytobiorcy wynosi następująco: w lutym 6.000 zł, w marcu 6.300 zł, zaś wkwietniu 6.100 zł. Należy pamiętać, aby zsumować dochody wszystkich osób zamieszkujących z Kredytobiorcą. 

RdD za luty = 2.600 / 6.000 zł = 43,33% 

RdD za marzec = 2.600 / 6.300 = 41,26% 

RdD za kwiecień = 2.600 / 6.100 = 42,62% 

średnia wartość RdD z 3 miesięcy = (43,33% + 41,26% + 42,62%) / 3 = 49,50% 

 

Jeśli otrzymany wynik jest wyższy niż 30%, Kredytobiorca ma prawo skorzystać z wakacji kredytowych w 2024 r. 

 

Przykładowe wyliczenie wskaźnika RdD w przypadku dwuosobowego gospodarstwa domowego: 

Średnia arytmetyczna wskaźnika RdD: (50,91% + 53,57% + 50,86%) / 3 = 51,78% 

Okresy zawieszenia 

Spłata kredytu hipotecznego może być zawieszona w następujących okresach: 

- od  1 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. – w wymiarze maksymalnie dwóch miesięcy, 

- od 1 września 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. – w wymiarze  maksymalnie dwóch miesięcy. 

Niestety, ale Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana