Przypominamy, że Hoist Polska sp. z o.o. nie przyjmuje klientów w siedzibie firmy. Zachęcamy do kontaktu z nami telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego

Przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU
Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

1.  Administratorem Twoich danych osobowych jest HOIST I Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych przez Sąd Okręgowy
w Warszawie, VII Wydział Cywilny, Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFI: 702; NIP: 1060003155 (dalej zwany „Administratorem”).

2.    Administrator stał się administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych; dalej zwanego „RODO”) na mocy umowy przeniesienia praw z dnia 25 czerwca 2018 r. zawartej pomiędzy Administratorem a Nykredit Realkredit A/S, dotyczącej umowy zwartej pomiędzy Tobą a Nykredit Realkredit A/S (dalej zwaną „Umową Klienta”).

3.    Na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Hoist Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, KRS: 0000536257; NIP: 8942998698, która jest podmiotem przetwarzającym (dalej zwana „Spółką”), w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy Klienta lub ustalenia i dochodzenia przysługujących Administratorowi roszczeń wynikających z jej tytułu.

4.    Wszelkie sprawy oraz zapytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora należy kierować do inspektora ochrony danych na adres e-mail: biuro.warszawa@hoistfinance.com lub drogą korespondencyjną na adres Hoist Polska sp.
z o.o. Oddział Warszawa, ul. Koszykowa 54, 00-695 Warszawa.

5.    Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane zarówno bezpośrednio od Ciebie jako strony Umowy Klienta, jak i od innych osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją Umowy Klienta, w tym także dane osobowe dłużników rzeczowych ujawnione w publicznie dostępnych rejestrach.

6.    Administrator przetwarza następujące kategorie osób, których dane osobowe dotyczą:

a.     klienci,

b.    dłużnicy,

c.     osoby przystępujące do długu,

d.    spadkobiercy i potencjalni spadkobiercy klientów lub dłużników,

e.     poręczyciele i osoby udzielające zabezpieczenia wierzytelności klientów lub dłużników,

f.      pełnomocnicy i inni reprezentanci klientów lub dłużników,

g.    osoby kontaktowe.

7.     Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:

a.     dane identyfikacyjne: imię lub imiona i nazwisko, nazwisko panieńskie, nazwisko rodowe, imię ojca, imię matki, data i miejsca urodzenia, PESEL, numer i seria dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, obywatelstwo, płeć, stan cywilny, informacje o wspólnocie majątkowej, informacje o wykształceniu;

b.    dane kontaktowe: adresy: zameldowania, zamieszkania, korespondencyjny, pobytu, przedmiotu zabezpieczenia; numer telefonu/ numer fax, adres e- mail;

c.     dane dotyczące zatrudnienia: miejsce zatrudnienia, stanowisko pracy, wysokość wynagrodzenia, nazwa i adres siedziby pracodawcy, adres miejsca wykonywania pracy;

d.    dane dotyczące sytuacji majątkowej;

e.     dane dotyczące historii płatności lub zadłużenia: informacje dotyczące płatności lub zadłużenia, w tym jego źródła, dane rozliczeniowe płatności lub zadłużenia, historia płatności, numery rachunków bankowych, numery umów, informacje o przedmiotach hipotek i zastawów;

f.      dane dotyczące postępowań sądowych i egzekucyjnych;

g.    dane szczególnej kategorii, w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia, w sytuacji, gdy dane te zostały przekazane bezpośrednio przez Ciebie (m.in. w dostarczonej dokumentacji, w trakcie rozmowy telefonicznej czy w wiadomości SMS) lub znajdują się w dokumentacji otrzymanej w toku postępowania sądowego lub administracyjnego;

h.    inne dane przekazane przez Ciebie Administratorowi lub pierwotnemu wierzycielowi;

8.    Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a.     realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z Umowy Klienta, której jest stroną, a w przypadku powstania zadłużenia lub wypowiedzenia Umowy Klienta – także w celu ustalenia i dochodzenia przysługujących Administratorowi roszczeń wynikających z jej tytułu,

b.    podjęcia niezbędnych działań przed udzieleniem zabezpieczenia rzeczowego,

c.     realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami stron Umowy Klienta oraz innych osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją Umowy klienta, w tym dłużników rzeczowych.

9.    Na potrzeby przetwarzania danych osobowych do celów określonych w pkt 8 powyżej odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

a.     podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora lub Spółki,

b.    podmioty z grupy kapitałowej Hoist Finance,

c.     organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

10.  Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, zależnie od rodzaju oraz etapu obsługi sprawy, stanowi:

a.     art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania Umowy Klienta,

b.    art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 193 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2140 ze zm.),

c.     Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

11.   Twoje dane osobowe nie są przekazywane do organizacji międzynarodowej.

12.  Wszyscy nasi zewnętrzni dostawcy usług i inne podmioty w grupie Hoist Finance są zobowiązani do podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych, a przetwarzanie danych jest ograniczone do obszaru Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zgodnie z zawartymi umowami, jeżeli w przyszłości dojdzie do przekazania danych poza obszar Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do krajów, dla których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, przekazywanie danych będzie się to odbywało na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

13.  Twoje dane osobowe nie podlegają profilowaniu lub zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

14.  Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

a.     przez czas obowiązywania Umowy Klienta, a po tym czasie Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie
z przepisami art. 4421 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2459 ze zm.; dalej zwanej „Kodeksem Cywilnym”), tj. przez okres 10 lat od dnia, w którym nastąpiła spłata ostatniej raty,

b.    do czasu zakończenia procesu dochodzenia roszczeń przez Administratora,
w szczególności do czasu spłaty lub wyegzekwowania roszczenia, uzyskania prawomocnego orzeczenia o bezzasadności roszczenia, umorzenia lub odstąpienia od dochodzenia roszczeń, a po tym czasie Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, tj. przez okres 6 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym nastąpiła spłata lub wyegzekwowanie roszczenia, uzyskanie prawomocnego orzeczenia
o bezzasadności roszczenia, umorzenie lub odstąpienie od dochodzenia roszczeń. Ewentualne roszczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą dotyczyć
w szczególności takich przypadków jak: zwrot nadpłat, zwrot nienależnych świadczeń,
a także innych kwestii reklamacyjnych,

c.     przez okres 5 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dotyczy to Twoich danych osobowych zawartych w dowodach księgowych.

15.  W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

a.     prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),

b.    prawo do sprostowania danych osobowych (art.16 RODO),

c.     prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa (art. 17 RODO),

d.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

e.     prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych (art. 20 RODO),

f.      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),

g.    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec decyzji podjętej w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie (art. 22 RODO),

16.  Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).

 

Standardowa obsługa Twojego zobowiązania na ogół nie wymaga przetwarzania przez nas danych osobowych szczególnych kategorii. Prosimy zatem nie przesyłać do nas dokumentów zawierających tego typu informacje oraz nie przekazywać tych danych drogą telefoniczną. Jeżeli dane szczególnej kategorii zostały nam jednak przekazane, a nie będą nam niezbędne, to nie wykorzystamy ich do obsługi zadłużenia i zostaną one usunięte zgodnie z przyjętymi w naszej Spółce zasadami usuwania (niszczenia) zbędnych lub nadmiarowych danych. W takim przypadku podstawę prawną przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii stanowi:

a.     art. 9 ust. 2 lit. a) – przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w celu wykonania Umowy Klienta, lub

b.     art. 9 ust 2 lit. f) RODO – przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Niestety, ale Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana