English

Regulamin portalu

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) Hoist Polska Sp. z o.o. wprowadza niniejszy Regulamin.

 


1 Postanowienia ogólne

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) spółka Hoist Polska Sp. z o.o. ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa:
rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych;
warunki przesyłania informacji handlowej;
warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
Zamawiając usługę, Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami jej świadczenia przez Usługodawcę oraz Regulaminem oraz oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.


2 Definicje 
Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
Ustawa - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204),
Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Serwis – stworzony przez Grupę Hoist Finance portal SSP tj. zorganizowana platforma informatyczna dostępna ma stronach internetowych https://portal.hoistfinance.pl/; podłączona do sieci Internet, umożliwiająca Usługobiorcom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz zarządzanie swoimi zobowiązaniami online poprzez wykonywanie operacji przez Internet,
System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
Usługi świadczone drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
Usługodawca - Hoist Polska sp. z o.o. siedzibą we Wrocławiu, ul. Gen. Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław, KRS: 0000536257 NIP: 8942998698
Usługobiorca - podmiot korzystający z Serwisu w jakikolwiek sposób
Specyfikacja techniczna - zbiór informacji o systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem.


3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez System teleinformatyczny.
Usługodawca świadczy w ramach Serwisu usługę umożliwiającą korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz zarządzanie swoimi zobowiązaniami online poprzez wykonywanie operacji przez Internet. W szczególności usługa umożliwia dokonywanie płatności za swoje zobowiązania online (za pośrednictwem zewnętrznych dostawców), dostęp do aktualnych zobowiązań w Hoist (saldo, historia płatności, statusy spraw) oraz samodzielne dobieranie warunków spłaty (o ile mieszczą się w przyjętych limitach).
Korzystanie usług możliwe jest po rejestracji i zalogowaniu się Usługobiorcy.
Usługi świadczone drogą elektroniczną mogą polegać również na udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach Serwisu poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualne żądane przez Usługobiorcę dane informacyjne, lub też na otrzymywaniu informacji handlowych dotyczących oferty produktów i usług świadczonych przez Usługodawcę.


4 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
Usługobiorca może korzystać z portalu jeżeli jest klientem Hoist Polska sp. z o.o. lub jeżeli ma odpowiednie pełnomocnictwo do reprezentowania klienta w Hoist Polska sp. z o.o.
Usługobiorca zobowiązuje się:
Nie przekazywać nikomu swoich danych do logowania;
Nie przekazywać błędnych informacji;
Nie podejmować prób logowania się na konto innego użytkownika;
Nie prowadzić działań celem kradzieży danych osobowych lub danych dotyczących Usługodawcy;
Nie używać portalu do wszelkich działań nielegalnych, niezgodnych z prawem lub niemoralnych;
Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu. Usługodawca może uniemożliwić dostęp do danych Usługobiorcy w dowolnym momencie bez podawania przyczyny. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych.
Usługobiorca powinien niezwłocznie zgłosić Usługodawcy jeżeli ma podejrzenie, że mogło dojść do naruszenia danych (np. wycieku) lub do nieuprawnionego dostępu do konta.
Usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi dotyczące Specyfikacji technicznej:
a) przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 7.0. lub Firefox w wersji co najmniej 3.0.
b) połączenie z siecią Internet i dostęp do poczty elektronicznej (e-mail)
c) włączona obsługa Cookies i Java Script
W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług.


5 Postępowanie reklamacyjne
Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług świadczonych drogą elektroniczną.
Reklamacje dotyczące świadczenia usług przez Usługodawcę, w tym zawarcia i wykonania umowy należy składać:
pisemnie na adres Usługodawcy: Hoist Polska sp. z o.o. siedzibą we Wrocławiu, ul. Gen. Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław, KRS: 0000536257 NIP: 8942998698
elektronicznie na adres: office@hoistfinance.pl
Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane
oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu lub inne dane kontaktowe)
opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone tak szybko jak to możliwe.
O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail.


6 Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. Ogłoszenie następuje przez umieszczenie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień zawartych w Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny.
Usługodawca oświadcza, że w związku ze świadczeniem usług udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim i materiały opatrzone znakami towarowymi.
Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Oh no...Your browser is not supported...