Przypominamy, że Hoist Polska sp. z o.o. nie przyjmuje klientów w siedzibie firmy. Zachęcamy do kontaktu z nami telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego

Nykredit Realkredit A/S

Przedstawione poniżej informacje przeznaczone są wyłącznie dla Klientów, którzy zawarli umowy kredytowe z bankiem Nykredit Realkredit A/S, a Hoist I Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności nabył wierzytelności Nykredit Realkredit A/S.

 

Wakacje kredytowe w 2024 roku dla byłych klientów Nykredit

Aby skorzystać z wakacji kredytowych prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego wniosku w postaci skanu na adres mailowy biuro.warszawa@hoistfinance.com lub w oryginale pocztą, na adres Hoist Polska Oddział w Warszawie, ul. Koszykowa 54, 00-695 Warszawa. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z 12 kwietnia 2024 roku), wakacje kredytowe mogą dotyczyć tylko jednego kredytu, udzielonego w złotych polskich, jeżeli umowa kredytu zawarta była w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Z wakacji kredytowych w 2024 roku Kredytobiorca może skorzystać, jeżeli wartość udzielonego mu kredytu hipotecznego na cele mieszkaniowe nie przekracza 1.200.000 zł oraz jeśli kredyt został udzielony przed datą 01.07.2022 roku.

Aby móc skorzystać z wakacji kredytowych Kredytobiorca musi spełniać ponadto jeden z poniższych warunków:

1. średni wskaźnik raty do dochodu (RdD) Kredytobiorcy przekracza 30%, przy czym do wyliczenia średniej należy przyjąć wartości wskaźnika RdD z ostatnich 3 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o wakacje kredytowe lub;

2. na dzień złożenia wniosku o wakacje kredytowe Kredytobiorca posiada na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci, a każde z nich spełnia przynajmniej jeden z niżej wskazanych warunków:

- jest w wieku do 18. roku życia,

- nie ukończyło 25. roku życia i uczy się w szkole lub szkole wyższej,

- posiada orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

 

Dziećmi, które ma na utrzymaniu, są również dzieci, dla których jest się rodziną zastępczą, nad którymi sprawuje się rodzinną pieczę zastępczą, a także dzieci, które przebywają w prowadzonym przez siebie rodzinnym domu dziecka.

Obliczanie wskaźnika RdD 

Wskaźnik RdD to stosunek miesięcznej raty kredytu hipotecznego Kredytobiorcy do miesięcznego dochodu jego gospodarstwa domowego. Na potrzeby złożenia wniosku o wakacje kredytowe, należy wyliczyć średnią tego wskaźnika za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Wartość wskaźnika wyrażana jest procentowo.  

Aby obliczyć średnią wskaźnika RdD na potrzeby wniosku o wakacje kredytowe, należy: 

  1. Zsumować dochody całego gospodarstwa domowego (wszystkich osób zamieszkujących z Kredytobiorcą), osobno w każdym z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Przykładowo, jeżeli wniosek będzie składany w maju, należy ustalić dochody gospodarstwa domowego w lutym, marcu i kwietniu 

  1. W każdym z tych miesięcy należy podzielwysokość zapłaconej w tym miesiącu raty kredytu przez łączny dochód – wynikiem dzielenia będzie wskaźnik RdD dla tego miesiąca  

przykładowo: rata 2.600 zł / dochód 6.000 zł = RdD 43,33% 

  1. Oblicz średnią arytmetyczną z tak uzyskanych trzech wskaźników RdD 

przykładowo: (35% + 28% + 30%) / 3 = 31 % 

  1. Jeśli otrzymany wynik jest wyższy niż 30%, Kredytobiorca jest uprawniony skorzystać z wakacji kredytowych w 2024 r. 

Obliczanie dochodu gospodarstwa domowego 

Aby obliczyć dochód gospodarstwa domowego, należy dodać wszystkie dochody netto Kredytobiorcy oraz dochody netto osób zamieszkujących z Kredytobiorcą, które prowadzą z nim wspólne gospodarstwo domowe. Do dochodu nie są wliczane niektóre świadczenia, takie jak np.800+. Szczegółowy wykaz świadczeń, których nie wlicza się do dochodu, znajduje się w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

Przykład: 

Rata kredytu w każdym z trzech analizowanych miesięcy wynosi 2.600 zł. Dochód gospodarstwa domowego Kredytobiorcy wynosi następująco: w lutym 6.000 zł, w marcu 6.300 zł, zaś wkwietniu 6.100 zł. Należy pamiętać, aby zsumować dochody wszystkich osób zamieszkujących z Kredytobiorcą. 

RdD za luty = 2.600 / 6.000 zł = 43,33% 

RdD za marzec = 2.600 / 6.300 = 41,26% 

RdD za kwiecień = 2.600 / 6.100 = 42,62% 

średnia wartość RdD z 3 miesięcy = (43,33% + 41,26% + 42,62%) / 3 = 49,50% 

 

Jeśli otrzymany wynik jest wyższy niż 30%, Kredytobiorca ma prawo skorzystać z wakacji kredytowych w 2024 r. 

 

Przykładowe wyliczenie wskaźnika RdD w przypadku dwuosobowego gospodarstwa domowego: 

Średnia arytmetyczna wskaźnika RdD: (50,91% + 53,57% + 50,86%) / 3 = 51,78% 

Okresy zawieszenia 

Spłata kredytu hipotecznego może być zawieszona w następujących okresach: 

- od  1 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. – w wymiarze maksymalnie dwóch miesięcy, 

- od 1 września 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. – w wymiarze  maksymalnie dwóch miesięcy. 

 

 

 

 

Tabela Opłat i Prowizji

 

  Rodzaj czynności  Opłata (wyliczenie Opłaty)

Opłata za Wycenę Nieruchomości Będącej Przedmiotem Zabezpieczenia:
a)    dom jednorodzinny (także w budowie)
b)    lokal mieszkalny
c)    nieruchomość niestandardowa
d)   działka gruntu

 

a) 915 złotych
b) 500 złotych
c) 1.200 złotych
d) 500 złotych

Inspekcja Nieruchomości (w tym: ocena zaawansowania robót budowlanych w stosunku do Kosztorysu)  
Prowizja za przygotowanie aneksu do Umowy 200 złotych

Opłata za Przedterminową Spłatę

a) Pierwszą Metodą Przedterminowej Spłaty

b) Drugą Metodą Przedterminowej Spłaty

 

a) bez opłat
b) Opłata Administracyjna - 200 PLN
  

 

Opłata z tytułu wystąpienia przez wierzyciela o odpis księgi wieczystej Nieruchomości będącej Przedmiotem Zabezpieczenia potwierdzający, iż postanowienie sądu o wpisie Hipoteki stało się prawomocne wraz z kosztem uzyskania odpisu 50 złotych
Wysłanie monitu o nieterminowej spłacie zobowiązań

Bez opłat

Opłata z tytułu wystąpienia przez wierzyciela o odpis księgi wieczystej Nieruchomości będącej Przedmiotem Zabezpieczenia potwierdzający, iż postanowienie sądu o wpisie Hipoteki stało się prawomocne wraz z kosztem uzyskania odpisu

50 złotych

Sporzadzenie historii Kredytu:

a) za rok bieżący

b) za każdy wcześniejszy rok

 

 

a) 30 złotych

b) 50 złotych

*nie więcej niż 300 złotych

 

Koszt transferu środków pieniężnych w euro W kwocie płatnej przez Hoist zgodnie z tabelą opłat i prowizji banku, z i do którego kierowany jest przelew W kwocie płatnej przez Hoist zgodnie z tabelą opłat i prowizji banku, z i do którego kierowany jest przelew
Koszt dodatkowego polecenia zapłaty, jeżeli zostanie wygenerowane na żądanie Kredytobiorcy w dniu innym niż dzień wymagalności Spłaty 10 PLN

 

 

 

Niestety, ale Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana