Przypominamy, że Hoist Polska sp. z o.o. nie przyjmuje klientów w siedzibie firmy. Zachęcamy do kontaktu z nami telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego

Informacja o ochronie prywatności

Niniejsza informacja o ochronie prywatności stanowi przewodnik po sposobie wykorzystywania przez nas danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W HOIST POLSKA SP. Z O.O

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Hoist Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000536257; REGON: 021262809; NIP: 8942998698 (dalej zwana „Administratorem”).
  2. Wszelkie sprawy oraz zapytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora należy kierować do inspektora ochrony danych na adres e-mail: ochronadanych@hoistfinance.com lub listownie na adres Administratora wskazany w pkt 1 powyżej.
  3. Podanie danych osobowych w dokumentach aplikacyjnych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uwzględnienia Twoich dokumentów aplikacyjnych w procesie rekrutacyjnym. 
  4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:   a. przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na podstawie uprawnienia Administratora wynikającego z art. 22[1] ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;   b. przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż dane wskazane w pkt 4 lit. a powyżej, które zostały przekazane w Twoich dokumentach aplikacyjnych;   c. przeprowadzania przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż dane wskazane w pkt 4 lit. a powyżej, które zostały przekazane w Twoich dokumentach aplikacyjnych – o ile wyraziłeś zgodę także na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Administratora;   d. realizacji uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego „RODO”), polegającego na sprawdzeniu czy jesteś dłużnikiem podmiotów, dla których Administrator świadczy usługi zarządzania wierzytelnościami, w zakresie danych pozyskanych od Ciebie w trakcie procesu rekrutacyjnego;   e. realizacji uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegającego na sprawdzeniu Twoich umiejętności i wiedzy wymaganej do pracy na stanowisku pracy, którego dotyczy proces rekrutacyjny, w zakresie danych pozyskanych od Ciebie w trakcie procesu rekrutacyjnego. 
  5. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:   a. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora;   b. podmioty z grupy kapitałowej Hoist Finance AB (publ);   c. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
  6. Wszyscy dostawcy usług Administratora i inne podmioty w grupie kapitałowej Hoist Finance AB (publ) są zobowiązani do podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone do obszaru Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku transferu danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego do krajów, dla których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, ujawnienie danych osobowych nastąpi na podstawie zapisów standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Administratora Twoich dokumentów aplikacyjnych. W przypadku, gdy zgoda na przetwarzanie danych osobowych została wyrażona także na przyszłe rekrutacje, Twoje dane będą przetwarzane przez okres ich trwania, jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od dnia otrzymania przez Administratora Twoich dokumentów aplikacyjnych lub do czasu cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje.
  8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:   a. Prawdo dostępu do danych osobowych;   b. Prawo do żądania sprostowania danych osobowych;   c. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);   d. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;   e. Prawo do przenoszenia danych;   f. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;   g. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
  9. Gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niestety, ale Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana