Koronawirus: Jesteśmy otwarci i gotowi, aby pomóc Ci zarządzić Twoją sprawą online. WAŻNE: Od dnia 13.03.2020 r. do odwołania, nie będzie możliwe składanie wizyt osobistych w siedzibie Hoist Polska we Wrocławiu oraz w jej oddziale w Warszawie. Dowiedz się więcej

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 1. W związku ze wspólną, prowadzoną w ramach grupy Hoist Finance działalnością, związaną z efektywnym
  i skutecznym dochodzeniem roszczeń, dla zachowania bezpieczeństwa danych osobowych oraz dla zapewnienia wysokiej jakości oferowanych usług przyjęliśmy model współadministrowania danymi. Administratorzy danych zawarli umowę
  o współadministrowaniu danymi i wspólnie ustalają cele oraz sposoby przetwarzania danych osobowych. Współadministratorami Państwa danych osobowych są:
  1. Hoist I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą
   w Warszawie (00-107), ul. Próżna 9, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 702, NIP 1060003155;
  2. Hoist II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą
   w Warszawie (00-107), ul. Próżna 9, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1617, NIP 1070042180;
  3. Hoist III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z siedzibą
   w Warszawie (00-107), ul. Próżna 9, wpisany do Rejestru Funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 707 posiadającym numer REGON 146037010.
 2. Na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie danych osobowych Hoist Polska spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gen. Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław, KRS: 0000536257 NIP: 8942998698, która jest Podmiotem przetwarzającym (dalej: Spółka).
 3. Wszelkie sprawy oraz zapytania związane z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: ochronadanych@hoistfinance.com lub drogą korespondencyjną na adres Spółki.
 4. Dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od Państwa na podstawie przekazanego dokumentu pełnomocnictwa, bądź z informacji o istnieniu ważnego umocowania ustawowego, wraz z odpowiednim udokumentowaniem takiej okoliczności lub z pism procesowych doręczonych przez sąd lub inny organ. Uzyskane dane mogą być uzupełniane lub weryfikowane przy użyciu dostępnych i legalnych źródeł oraz rejestrów publicznych.
 5. Kategorie przetwarzanych danych osobowych to:
  1. imię oraz nazwisko;
  2. dane adresowe oraz kontaktowe;
  3. dane rejestracyjne: NIP, REGON;
  4. numery wpisów w rejestrach lub listach odpowiednich rad adwokackich lub okręgowych izb radców prawnych;
  5. numer konta bankowego.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. dochodzenia roszczeń oraz obsługi zadłużenia na drodze polubownej, w tym zawarcia umowy, oraz postępowania sądowego i egzekucyjnego;
  2. obsługi próśb oraz zapytań w związku z obsługą sprawy;
  3. rozpatrywania reklamacji.
 7. Na potrzeby przetwarzania danych osobowych do celów określonych w pkt 6 odbiorcami otrzymanych przez Administratora danych osobowych mogą być:
  1. Podmioty przetwarzające świadczące usługi na rzecz Współadministratorów lub Spółki;
  2. Podmioty z grupy kapitałowej Hoist Finance;
  3. Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych zależnie od rodzaju oraz etapu obsługi sprawy, stanowi:
  1. 6 ust. 1 lit. c) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz f) prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
   i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).
 9. Z uwagi na zawarte umowy, dotyczące obsługi systemu teleinformatycznego umożliwiającego nawiązanie kontaktu telefonicznego z daną osobą, wgląd do jej danych osobowych może mieć podmiot z terytorium Indii lub Stanów Zjednoczonych, realizujący usługi utrzymywania infrastruktury baz danych przechowywanych
  w systemach teleinformatycznych. We wszystkich przypadkach stosujemy zabezpieczenie techniczne, organizacyjne oraz umowne w celu bezpieczeństwa danych oraz realizacji przysługujących Państwu praw.
 10. Dane osobowe nie będę przekazywane do organizacji międzynarodowych.
 11. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu oraz nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
 12. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu dochodzenia roszczeń, w szczególności do czasu spłaty, wyegzekwowania roszczenia lub uzyskania prawomocnego orzeczenia o bezzasadności roszczenia przysługującego Administratorom. W przypadku całkowitej spłaty lub wyegzekwowania roszczeń, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego określonymi w art. 118 k.c. tj. 6 lat. Roszczenia te mogą dotyczyć w szczególności takich przypadków jak zwrot nadpłat, zwrot nienależnych świadczeń, a także innych kwestii reklamacyjnych. Ze względów rachunkowych
  i podatkowych, Państwa dane osobowe zawarte w dowodach księgowych mogą być przechowywane przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku wypowiedzenia lub odwołania pełnomocnictwa będziemy przetwarzali Państwa dane przez okres dwóch tygodni od uzyskania takiej informacji. Po upływie powyżej opisanych terminów przechowywania danych osobowych Państwa dane osobowe będą usuwane.
 13. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:
  1. Prawdo dostępu do danych osobowych;
  2. Prawo do żądania sprostowania danych osobowych;
  3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
  4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. Prawo do przenoszenia danych;
  6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.