Koronawirus: Jesteśmy otwarci i gotowi, aby pomóc Ci zarządzić Twoją sprawą online. WAŻNE: Od dnia 13.03.2020 r. do odwołania, nie będzie możliwe składanie wizyt osobistych w siedzibie Hoist Polska we Wrocławiu oraz w jej oddziale w Warszawie. Dowiedz się więcej

KLAUZULA INFORMACYJNA

DANE OSOBY WSKAZANEJ DO KONTAKTU W RAZIE WYPADKU PRZY PRACY

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą Hoist Polska Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Gen. Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział KRS:0000536257, REGON;02162809, NIP:8942998698 (dalej jako: ”Administrator”).

 2. Wszelkie sprawy oraz zapytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora należy kierować do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: ochronadanych@hoistfinance.com.

 3. Dane osobowe otrzymane przez Administratora będą przetwarzane w celu:
  1. Kontaktu z osobami wskazanymi przez pracowników Administratora
   w przypadku wypadku przy pracy.
 4. Na potrzeby przetwarzania danych osobowych do celów określonych w pkt 3 odbiorcami otrzymanych przez Administratora danych osobowych mogą być:
  1. Podmioty przetwarzające świadczące usługi teleinformatyczne na rzecz Administratora;
  2. Podmioty wykonujące działalność leczniczą w przypadku udzielenia informacji w zakresie wskazanym w pkt 3.
 5. Administrator danych osobowych przetwarza otrzymane dane osobowe na podstawie:
  1. Ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej - art. 6 ust. 1 lit. d) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.
 6. Kategorie przetwarzanych danych osobowych to: numer telefonu osoby podanej przez pracownika Administratora.

 7. Dane osobowe nie będę przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, tj. w trakcie trwania stosunku pracy lub obowiązywania umowy cywilnoprawnej. Po tym okresie dane wskazane w pkt. 6 zostaną usunięte.

 10. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:
  1. Prawdo dostępu do danych osobowych;
  2. Prawo do żądania sprostowania danych osobowych;
  3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
  4. Prawo do żądania ograniczenia przetwrzania danych osobowych;
  5. Prawo do przenoszenia danych;
  6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 12. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi realizację zadania wskazanego w pkt 3.

Używamy plików cookies na naszej stronie, aby ulepszać wrażenia i jakość obsługi naszych klientów

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej Akceptuję korzystanie z Google Analytics